ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПАТУВАЊЕ НА АГЕНЦИИ ЧЛЕНКИ НА СКТМ

1. СОДРЖИНА НА АРАНЖМАНОТ

Организаторот на патувањето гарантира реализација на аранжманот според описот во програмата. Содржината на аранжманот ќе се оствари во потполност и на опишаниот начин, освен во случај на влијание на “виша сила”, која не можела да се предвиди (војна, терористички акции, штрајк, елементарни непогоди, сообраќајни и технички проблеми во превозот, или слично).

2. ПРИЈАВА-ДОГОВОР И УПЛАТА

Цените за сите патувања се објавени во Денари или во Евра со обврска за плаќање во денарска противвредност според пазарниот курс - објавен од страна на организаторот. Секое барање за дополнителни услуги подразбира додатни плаќања. Организаторот го задржува правото на промена на цената на аранжманот во случај на промена на цените на хотелските, превозните и други услуги, како и во случај на промена на девизните курсеви на пазарот. За зголемување на цената до 10% не е потребна согласност на купувачот (се пресметува на остатокот од уплатата). При зголемување поголемо од 10%, купувачот има право да го раскине договорот без обврска да ја надокнади штетата произлезена од отказот.

3. ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ

Цените за сите патувања се објавени во Денари или во Евра со обврска за плаќање во денарска противвредност според пазарниот курс - објавен од страна на организаторот. Секое барање за дополнителни услуги подразбира додатни плаќања. Организаторот го задржува правото на промена на цената на аранжманот во случај на промена на цените на хотелските, превозните и други услуги, како и во случај на промена на девизните курсеви на пазарот. За зголемување на цената до 10% не е потребна согласност на купувачот (се пресметува на остатокот од уплатата). При зголемување поголемо од 10%, купувачот има право да го раскине договорот без обврска да ја надокнади штетата произлезена од отказот.

4. КАТЕГОРИЗАЦИЈА И ОПИС НА УСЛУГИТЕ

Понудените хотели и апартмани се опишани според официјалната категоризација во време на издавањето на каталогот. Квалитетот на услугите го стандардизираат локалните туристички власти. Стандардите на сместување и услуги се различни по дестинации и не се споредуваат. Организаторот не превзема одговорност за било каква друга усмена или писмена информација, која не е во согласност со описот на услугите во понудената програма.

5. ПРАВО НА ОРГАНИЗАТОРОТ ЗА ИЗМЕНИ ВО ПРОГРАМАТА И ОТКАЗ НА АРАНЖМАНОТ

Организаторот има право да ја измени програмата (во времетраењето или содржината) во случај на виша сила или вонредни околности кои не можел да ги предвиди, избегне или отстрани. Учесникот на патувањето има право на рефундација на износот за нереализираните услуги. Во ретки случаи кога нема можност за сместување во резервираниот објект, поради технички причини или “over booking” од страна на хотелиерот, организаторот ќе го смести патникот според можностите во дадениот момент, во објект од иста категорија или од повисока категорија, без надомест. Организаторот го задржува правото да го одложи или откаже аранжманот во случај на недоволен број на пријавени патници од предвидениот минимум за одреден аранжман. Организаторот е должен да ги извести сите купувачи за отказот најмалку 5 дена пред почетокот на реализацијата на аранжманот и да им ги врати во целост уплатените средства најдоцна во рок од дена од денот на откажувањето.

6. ПРАВО НА ПАТНИКОТ ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД ПАТУВАЊЕТО
Патникот може во секој момент да се откаже од патувањето и тоа треба да го направи во писмена форма. Датумот на писмениот отказ претставува основа за пресметка и наплата на отказните трошоци (во однос на основната цена на аранжманот), според следната скала:
 • за отказ до 30 дена пред патувањето се наплатува 5%
 • за отказ од 29 до 22 дена пред патувањето 10%
 • за отказ од 21 до 15 дена пред патувањето 20%
 • за отказ од 14 до 08 дена пред патувањето 50%
 • за отказ од 07 до 01 дена пред патувањето 90%
 • Aко патникот не се појави или го откаже аранжманот на денот на неговата реализација, организаторот ќе го наплати целокупниот износ на аранжманот, односно 100%.
 • Во случај на отказ на веќе потврдена “резервација на упит”, организаторот ќе наплати отказни трошоци во висина на уплатената аконтација.
 • Доколку патникот го менува терминот на поаѓање на истиот аранжман најмалку 15 дена пред денот на претходно потврденото поаѓање, доколку е можно организаторот ќе изврши промена на резервацијата и ќе наплати само манипулативни трошоци во износ од 10 € / Евра, по пријава-договор.
 • Доколку патникот се откажува од аранжманот пред почетокот на патувањето, поради причини кои не можел да ги предвиди, избегне или отстрани (болест, повреда или смрт во потесното семејство, елементарна непогода или слично), а врз основа на важечка потврда од надлежните органи, во тој случај не ги плаќа отказните трошоци по аведената скала туку само реалните трошоци произлезени од откажувањето на аранжманот, за кои рганизаторот е обврзан да ги плати без право на рефундација.
 • Доколку патникот сака дополнително да се осигура од гореспоменатите - непредвидливи причини за отказ на ражманот, настанати во периодот од потпишување на договорот за патување до почетокот на патувањето, препорачуваме да се осигура од “ризик на откажување на договорено туристичко патување” кај Осигурителна компанија. Оваа осигурителна полиса може да се договори и уплати на продажното место, истовремено при самата уплата на аранжманот.
 • Доколку патникот се откажува од аранжманот по почетокот на патувањето (за време на патување или за време на престој во местото на патување), поради настани кои се резулатат на влијание на “виша сила” (воени астани, терористички акти, елементарни непогоди, сообраќајни незгоди или слично), кои ниту патникот ниту организаторот не можел да ги предвиди, избегне или отстрани, организаторот не носи одговорност ниту има обврска за поврат на средства за нереализирани услуги, освен доколку крајниот давател на услугите прифати и изврши рефундација на истите.
7. ОБВРСКИ И ПРАВА НА ОРГАНИЗАТОРОТ НА ПАТУВАЊЕТО

Организаторот е обврзан да се грижи за реализацијата на услугите и за изборот на извршителите на услугите со внимание на добар организатор, и да се грижи за интересите на патниците согласно со професионалните принципи во туризмот. Организаторот е должен да му ги овозможи на патникот сите услуги наведени за поединечниот аранжман во програмата, и одговара за евентуално неизвршување на услугите или дел од услугите. Организаторот исклучува секаква одговорност во случај на промени и неизвршување на услуги предизвикани од дејство на виша сила како и од доцнење на превозните средства, за кои превозникот не одговора според позитивните прописи и меѓународните конвенции. Организаторот на патувањето не прифаќа никаква одговорност доколку дипломатско-конзуларното претставништво го одбие издавањето на влезна виза или доцни со издавањето на визата, или ако емиграционото одделение на странска земја не одобри влез на одреден патник, ниту за било кои други последици кои проилегуваат поради евентуалната неисправност или губење на патните документи на патникот. Во овие случаи патникот сам, ги плаќа дополнителните трошоци.

8. ОБВРСКИ И ПРАВА НА ПАТНИКОТ

Патникот е обврзан да се грижи, да тој лично, неговите документи и предмети ги исполнуваат условите предвидени со граничните, царинските, здравствените и другите прописи на својата земја како и на земјата во која патува, да се придржува кон куќниот ред во угостителските и хотелските објекти, како и во превозните средства, и да соработува со претставникот/придружникот на организаторот и извршителите на услугите во добра намера. Во случај на непочитување на овие обврски, патникот одговара на оранизаторот за направената штета. Патниците кои го нарушуваат редот во објектите односно возилото можат да бидат одстранети од аранжманот. Патникот е должен да поседува важечки пасош и да се информира кај организаторот дали за земјата во која патува (или за земјите низ кои се патува во транзит) е потребна виза, за да таа навреме се обезбеди. Патникот е должен да се информира за девизните и царинските прописи во својата земја и земјите во кои патува. Патникот е должен да ги чува и лично да одговара, за сите свои документи, парични средства и личен багаж за сето време на патувањето.

9. ПРЕВОЗ

Патникот е обврзан да се прилагоди кон превозот и неговата организацијата, во согласност со пропишаните правила и прописи. При патување со авионски превоз, да ја провери својата резервација за лет - во агенцијата, најдоцна 72 часа пред полетување. Да се јави на аеродромот и местото за “чекинг” и предавање на багаж, во вообичаеното време - час и половина пред полетување. Да се информира за правилата за патување со авионски превоз (за истите може да се обрати во агенцијата). При патување со автобуски превоз, да поседува важечка резервација на седиште и да се пријави кај преставникот на агенцијата половина час пред поаѓање на автобусот. Да го почитува редот во возилото, во взаемен интерес со другите патници и персоналот, како и безбедноста во сообраќајот. Во случај на непридржување кон сатниците на поаѓање или на попатните застанувања и одмори, како и поради евентуално задржување на граничните премини поради неисправни патни документи или царински прекршок, возилото не е обврзано да го чека истиот патник повеќе од вообичаеното време.

10. БАГАЖ

Патникот има право на бесплатен превоз на багаж, до 15 кг на чартер летовите и 20 кг на редовните авионски линии. Кај автобускиот чертер превоз, дозволен е бесплатен багаж од една патна торба (до 20 кг) по патник. За секој килограм багаж односно патна торба преку дозволеното, се плаќа во зависност од дестинацијата на патување. Деца до 2 години на авионскиот превоз и деца кои не плаќаат билет во автобусот, право на бесплатен багаж имаат согласно меѓународните правила. Како багаж, не се дозволува внесување на трговска стока , храна, пијалоци, лекови, наркотици, хемиски и други запаливи средства, оружје, животни, растенија, амбалажи и слични предмети. При внесување и изнесување на багажот од возилото, патникот со лично присуство одговара за истиот. За време на реализација на аранжманот за багажот се грижи самиот патник. Поради тоа препорачуваме пред патувањето да се направи полиса за Патничко осигурување со осигурување на багаж, преку Осигурителна компанија, која може да се уплати во агенцијата. Организаторот не одговара за уништениот или изгубениот багаж, како и за изгубениот багаж или драгоцености за време на престојот во хотелот (Ви препорачуваме наем на сеф на хотелската рецепција).

11. ЗДРАВСТВЕНИ ПРОПИСИ И ЗАШТИТА

Патникот е должен да се информира кај надлежната здравствена институција и да ги почитува здравствените прописи за патување во одредена земја (потреба од вакцина или здравствен документ). Во случај на болест или незгода во текот на користењето на аранжманот, трошоците за лечење или евентуални лекарски интервенции ги плаќа патникот. Поради тоа препорачуваме, пред патувањето да се направи полиса за Патничко осигурување преку Осигурителна команија, која може да се уплати во агенцијата.

12. СМЕСТУВАЊЕ ВО СОБИ И АПАРТМАНИ

Организаторот на патувањето гарантира реализација на аранжманот според описот во програмата. Содржината на аранжманот ќе се оствари во потполност и на опишаниот начин, освен во случај на влијание на “виша сила”, која не можела да се предвиди (војна, терористички акции, штрајк, елементарни непогоди, сообраќајни и технички проблеми во превозот, или слично).

13. РЕШАВАЊЕ НА ПРИГОВОРИ
Во случај на непотполно или неквалитетно извршување на услугите, патникот има право на соодветно обештетување, исклучиво доколку приложи писмен приговор до организаторот. Секој патник – носител (потписник) на договорот има право на приговор врз основа на неизвршена договорена услуга. Организаторот нема да прима во процедура групни приговори кои ги поднесуваат повеќе носители на договори врз основа на еден приговор. Постапка за поднесување приговор:
 • Веднаш на самото место патникот ја рекламира е адкватната услуга кај претставникот на организаторот, а доколку истиот го нема, кај извршителот на услугите. Патникот е должен да соработува со претставникот и со извршителот на услугите во добра намера за да се одстранат причините за приговорот.
 • Доколку патникот на самото место не го прифати понуденото решение на рекламацијата кое одговара на уплатената услуга, организаторот нема да ја уважи доплнителната рекламација на патникот и нема да одговори на истата.
 • Ако причината за рекламацијата не биде одстранета, патникот за тоа составува со претставникот писмена потврда (записник).
 • Најдоцна 8 дена по завршувањето на аранжманот, патникот поднесува писмен приговор во продажното место каде што го уплатил аранжманот, и ја приложува писмената потврда (записникот) потпишана од претставникот како и евентуалните сметки за дополнителни трошоци. Организаторот ќе ги прими во процедура само потполно документираните приговори поднесени во наведениот рок од 8 дена.
 • Организаторот е должен да донесе писмено решение во рок од 14 дена од приемот на приговорот во продажното место. Организаторот може да го одложи рокот на решението на приговорот заради омплетирање на информациите и проверка на наведените рекламации кај извршителот на услугите. Организаторот ќе ги решава само оние рекламации за кои во местото на одмор не можеле да бидат одстранети причините кои ги предизвикале.
 • Додека организаторот не донесе решение по приговорот, патникот се откажува од посредување на било кое друго лице, судска постапка или давање информации во јавните медиуми. евентуалното непридржување на купувачот-патникот кон истата, или пак нарушување на отпочнатата постапка со било каква активност спомената или не, дава причина за неприфаќање на истите приговори, прекинување на отпочнатата постапка и воедно поднесување на тужба пред надлежните органи од страна на организаторот, за наплата на претрпената штета и нарушениот углед во јавноста.
 • Највисоката надокнада по приговорот може да достигне сума до износот на рекламираниот дел од услугите, но таа не може да ги вклучува веќе искористените услуги како и севкупниот износ на аранжманот. Со ова се исклучува правото на купувачот за наплата на “идеална штета”.
14.СОГЛАСНОСТ НА СУДОТ

Во согласност со точка 13. од овие услови, купувачот на услугите од одредна програма има право на рекламација кај организаторот на патувањето. Доколку купувачот не е задоволен со решението на организаторот, има право да побара дополнителна арбитража и мислење од страна на Судот на честа при СКТМ или од страна на надлежниот Суд во Скопје.

  Print

  GENERAL TRAVEL CONDITIONS FOR MEMBER AGENCIES OF ECTM (Economy Chamber of Tourism of Macedonia)

1. CONTENT OF THE TRAVEL ARRANGEMENT

The travel organizer guarantees the realization of the arrangement according to the description in the traveling program. The content of the arrangement will be completed in full and in the manner described, except in case of Force Majeure that could not have been predicted (war, terrorist actions, strike, natural disasters, traffic and technical problems in the transport etc.)

2. APPLICATION – CONTRACT AND PAYMENT

Application-Contract for travel is being made until seats are filled, with payment of a travel advance specified on each separate travel program. Applications can be made in the agencies of Fibula Air Travel and at all other agencies authorized for the selling of its programs. During applications, the buyer pays 30% in advance from the arrangement value, and the rest after the reservation confirmation from the reservation service and no more than 15 days before the realization of the arrangement. If the passenger has not made the payment in that time line, it will be considered that he/she renounces from the arrangement and will pay the costs for cancellation of the arrangement according to the conditions from Article 6 “Cancellation of the arrangement”. During the application, the passenger signs Application-Contract with a statement : I hereby state that I am familiar with the program and the General travel conditions and I accept them fully! With this the General travel conditions become a legal obligation for the organizer and the passenger.

3. PRICE OF THE TRAVEL ARRANGEMENT

The prices for all travels are published in Denars or in Euros with obligation for payment in Denar counter value according to the market exchange value – published by the organizer. Every request for additional services means additional payments. The organizer retains the right to change the price of the arrangement in case of a change in the hotel, transport or other services, and also in case of a change in the market exchange rates. For a price increase of up to 10%, no need for consent by the buyer (it is calculated on the rest of the payment). In case of more than a 10% increase, the buyer has a right to cancel the agreement without obligation for damage compensation from the cancellation.

4. CLASSIFICATION AND DESCRIPTION OF SERVICES

The offered hotels and apartments are described by the official categorization at the time when the catalog was published. The quality of the services is standardized by the local tourist authorities. The standards for accommodation and services are different in destinations and can not be compared. The organizer does not take the responsibility for any other verbal or written information, that is not in accordance with the description of the services in the offered program.

5. THE RIGHT OF THE ORGANIZER TO MAKE CHANGES IN THE PROGRAM AND CANCELATION OF THE ARRANGEMENT

The organizer has the right to change the program (in duration or content) in case of Force Majeure or extraordinary circumstances that can't be predicted, avoided or eliminated. The participant in the trip has the right to ask for a refund in the amount of the unrealized services. In rare cases when there is no possibility to be accommodated in the booked facility for technical reasons or “over booking” by the hotelier, the organizer will accommodate the passenger according to the possibilities in that moment, in a facility from the same or higher category, with no charge. The organizer reserves the right to postpone or cancel the arrangement in case of insufficient number of declared passengers from the predicted minimum for a particular arrangement. The organizer is obliged to inform all the buyers about the cancellation at least 5 days before the beginning of the arrangement realization and to refund the paid funds no later than 8 days from the cancellation day.

6. THE PASSENGER CANCELLATION RIGHT:
The passenger can cancel the trip at any time, and can do that in writing. The date of the written cancellation will be regarded as basis for calculation and payment of the cancellation expenses (compared to the basic price of the arrangement) according to the following scale:
 • for cancellation 30 days before the trip 5%
 • for cancellation from 29 to 22 days before the trip 10%
 • for cancellation from 21 to 15 days before the trip 20%
 • for cancellation from 14 to 8 days before the trip 50%
 • for cancellation from 7 to 1 days before the trip 90%
 • if the passenger doesn't show or cancels the arrangement on the day of its realization, he will pay the full price of the arrangement, i.e. 100%.
 • In case of a cancellation of already confirmed “reservation of price” the organizer will charge cancellation expenses in the amount of the paid advance.
 • If the passenger changes the period, the organizer will make a change in the reservation and charge only handling fees in the amount of 10 Euro, according to the Application-Contract.
 • If the passenger is canceling the arrangement before the start of the trip for reasons he/she could not have predicted, avoided or removed (disease, injury or death in the closest family, natural disaster or the like) and on the basis of a valid confirmation from the relevant authorities, in such case he/she will not pay the cancellation fees from the given scale, but the real expenses that originate from the cancellation of the arrangement, which the organizer is obliged to pay with no right to refund.
 • If the passenger wants to be additionally protected from the above mentioned unpredictable reasons for the cancellation of the arrangement, that occurred in the period from signing of the travel agreement to the beginning of the trip, we recommend to insure him/herself at the Insurance Company for “risk of cancellation of the agreed tourist journey”. This insurance policy can be arranged and paid at the point of sale, at the same time with the payment of the arrangement.
 • If the passenger withdraws from the arrangement after the beginning of the trip (during the trip or during the stay at the travel destination) for events that result from Force Majeure (war event, terrorist acts, natural disasters, traffic accidents and the like) that neither the passenger nor the organizer could have predicted, avoided or removed, the organizer is not responsible nor has an obligation to refund the finances for the unrealized services, except if the end supplier of services accepts and refunds the finances.
7. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE TRIP ORGANIZER:

The organizer is obliged to see about the realization of services and the selection of the suppliers of services with attention of a good organizer, and to have the passenger's best interest at heart according to the professional principles of tourism. The organizer is obliged to supply the passenger with all the services listed for the particular arrangement from the program and is responsible for the eventual failure to supply the services or some part of them. The organizer is exempted of all responsibility in case of changes and failure to deliver services due to acts of Force Majeure, such as late arrival of the means of transportation, for which the carrier is nor responsible according to the positive regulations and the international conventions. The organizer of the trip does not accept any responsibility if the diplomatic or consular legation rejects the issuing of visa or delays the issuing of visa, or if the Department of emigration of a foreign country does not approve the entrance of a particular passenger, or for any other consequences that come from the eventual inaccuracy or loss of travel documents of the passenger. In this cases, the passenger pays the additional costs him/herself.

8. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PASSENGER:

The passenger is obliged to ensure that he/she personally, his documents and belongings fulfill the conditions predicted with the border, customs, health and other regulations of his/her country and of the country he is traveling to, to comply with the house rules of the restaurants and hotels, and the means of transportation, and to cooperate with the representative/ attendant of the organizer and the suppliers of services with good intentions. In case of disregard of the obligations, the passenger is responsible to the organizer for caused damage. The passengers that don't respect the rules in the facilities or the vehicle can be removed from the arrangement. The passenger is obliged to have a valid passport and to get information from the organizer if the country he/she is traveling in (or the countries he/she is transiting) require a visa, in order to provide the visa on time. The passenger is obliged to get information about the exchange and customs regulations in his/her country and the countries he is traveling to. The passenger is obliged to safe keep and be personally responsible for his/her documents, finances and personal luggage at all times during the trip.

9. TRANSPORTATION

The passenger is obliged to adjust to the transportation and its organization according to the valid rules and regulations. During airplane traveling, the passenger should check his/her flight reservation – in the agency, no later than 72 hours before take-off. To check at the airport and the place for luggage checking at the usual time – a hour and a half before takeoff. To get information about the rules of travel with airline transportation (he/she can ask for them at the agency). When traveling by bus, he/she should have a valid seat reservation and should check at the agency representative half an hour before the departure time of the bus. The passenger should respect the order in the vehicle, which is in the mutual inters of the passengers as well as the staff, and also the traffic safety. In case of noncompliance with the time table of departure and the projected stops and rests, and in case of eventual delays at border crossings due to incorrect travel documents or customs violation, the vehicle is not obliged to wait for that particular passenger more than the usual time.

10. LUGGAGE

The passenger has the right to a free transportation of luggage up to 15 kilograms on charter flights and 20 kilograms on the regular flights. In a bus charter transportation, a free luggage of one travel bag (up to 20 kilograms) is allowed per passenger. For each kilogram of luggage over the allowed limit, a fee is paid depending on the travel destination. Children up to 2 years of age in airline transportation and children that don't pay a thicket in the bus transportation have the right to free luggage according to the international rules. The following is not allowed to be loaded as luggage: trade merchandise, food, drinks, medicines, narcotics, chemical or other flammable objects, weapons, animals, plants, packaging or similar objects. During loading and unloading of the luggage to and from the vehicle, the passenger with his/her personal presence is responsible for it. During the realization of the travel arrangement, the passenger takes care of his/her luggage. Because of this we recommend a passenger insurance policy to be made in the Insurance company, which can be paid at the agency. The organizer is not responsible for the destroyed or lost luggage, or for the lost luggage and precious possessions during the stay at the hotel. (We recommend renting a safe at the hotel reception).

11. HEALTH RULES AND PROTECTION

The passenger is obliged to get information from the relevant health institution and to oblige with the health regulations for traveling in a particular country (the need for vaccine or a health document). In case of a disease or an accident during the utilization of the arrangement, the medical expenses or eventual medical interventions are paid by the passenger. Because of this we recommend the passengers to make a policy for Passenger's insurance at the Insurance company, that can be paid at the agency.

12. ACCOMMODATION IN ROOMS AND APPARMENTS

In case the passenger – renter did not agree on a room/apartment with special characteristics, he/she should accept any officially registered room/apartment for accommodation in the arranged facility, described in the catalogue and the price list. If possible, the organizer will try to answer the additional requests of the passenger (comfort, room orientation, floor etc.) but the organizer can not guarantee a fulfillment of such request. The usual checking in time in the rooms is after 2 pm, and checking out is no later then 10 am (if it is not stipulated differently in the house rules).

13. RESOLUTION OF COMPLAINTS:
In case of incomplete or substandard completion of services, the passenger has the right to an adequate compensation, only if he/she shows a written contract with the organizer. Every passenger – signer of the contract has the right to complain on the basis of nonperformance of contracted service. The organizer will not accept group complaints in procedure that are submitted by several signers of the contracts on the basis of one complaint.
 • The passenger immediately, on the very spot, complains about the inadequate service to the representative of the organizer, and if he/she is not present, then to the supplier of services. The passenger is obliged to cooperate with the representative and the supplier of services in good will in order for the reasons of the complaint to be removed.
 • In case the passenger does not accept the offered solution for the complaint that corresponds to the paid service on the spot, then the organizer will not regard the additional complaint of the passenger and will not answer to it.
 • If the reason for the complaint is not removed, then the passenger together with the representative writes up a report about it.
 • No later than 8 days from the completion of the travel arrangement, the passenger files a written objection in the point of sale where he paid for the arrangement and supplies the written report signed by the representative, and also the eventual receipts for additional costs.
 • The organizer is obliged to make a written solution in 14 days from the receipt of the complaint at the point of sale. The organizer can postpone the deadline for the resolution of the complaint to complete the information and check the listed reclamations with the supplier of services. The organizer will solve only the complaints for which the reasons that caused them could have been resolved at the destination.
 • Until the organizer does not solve the complaint, the passenger renounces from mediation by other persons, court proceedings or giving information to the public media, eventual noncompliance of the buyer-passenger to the above or disruption of the started procedure with any activity mentioned or not, gives a reason for denying the complaints, dismissal of the stated procedure and at the same time filing a law suit to the relevant authorities by the organizer, for compensation for the suffered damages and disrupted reputation in the public.
 • The highest compensation can be the price of the advertised part of the services, but it can not include the already used services, and also the total amount of the travel arrangement. With this the right of the buyer for “ideal compensation” is excluded.
14. COURT JURISDICTION:

In accordance with point 13 from these conditions, the buyer of services from a particular program has the right to complain to the organizer of the trip. If the buyer is not satisfied with the solution offered by the organizer, he/she has the right to ask for additional arbitrage and opinion by the Court of Honor of the ECTM or by the competent Court in Skopje.

Tokyo

Tokyo is the capital of Japan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt Informacii
 • Travel Agency 1
  • Скопје Центар
  • Ул. Никола Вапцаров бр. 22, 1000 Скопје, Р. Македонија
  • +389 2 3238 081
  • +389 2 3238 082
  • fibula@t.mk
 • Travel Agency 2
  • Скопје Аеродром
  • Бул. Јане Сандански бр. 82/1/7, Скопје, Р. Македонија
  • +389 2 2437 606
  • +389 2 2456 353
  • fibulabiser@t.mk
 • Travel Agency 3
  • Охрид
  • Ул. Македонски Просветители бр. 14А, 6000 Охрид, Р. Македонија
  • +389 46 250 745
  • fibulaohrid@t.mk
 • Travel Agency 4
  • Куманово
  • Ул. III Македонска Ударна Бригада бр. 52, 1300 Куманово, Р. Македонија
  • +389 31 420 220
  • fibulakumanovo@t.mk