Informacion mbi mbrojtjen e të dhënave personale

Identiteti dhe detajet e kontaktit të Kontrollorit:
Emri: DTTU FIBULA AIR TRAVEL DOOEL
Selia: Nikolla Vaptsarov nr. 22, 1000 Shkup
e-mail: fibula@t.mk

Detajet e kontaktit për Zyrtarin e Mbrojtjes së të Dhënave Personale:
Emri dhe mbiemri: Dana Gjeorgievska
Numri i telefonit: 38970404401
e-mail: account@fibula.com.mk

PERKUFIZIMET

Ky Informacion mbi mbrojtjen e të dhënave personale bazohet në termat e përdorura nga Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në tekstin e mëtejmë: ZZLP). Ajo duhet të jetë e kuptueshme për subjektet e të dhënave personale, ndaj së pari do të shpjegojmë termat që përdorim.


"Të dhëna personale" është çdo informacion që ka të bëjë me një person fizik të identifikuar ose një person fizik të identifikueshëm (subjekt i të dhënave personale), dhe një person fizik i identifikueshëm është një person, identiteti i të cilit mund të përcaktohet drejtpërdrejt ose tërthorazi, veçanërisht bazuar në një identifikues si p.sh. dhe mbiemrin, numrin e identifikimit të qytetarit, të dhënat e vendndodhjes, identifikuesin online, ose bazuar në një ose më shumë karakteristika specifike për identitetin e tij fizik, fiziologjik, gjenetik, mendor, ekonomik, kulturor ose social të atij personi fizik.


"Përpunimi i të dhënave personale" është çdo operacion ose grup operacionesh të kryera mbi të dhënat personale, ose një grup të dhënash personale, automatikisht ose ndryshe, si: mbledhja
regjistrimi, organizimi, strukturimi, ruajtja, përshtatja ose ndryshimi, tërheqja, konsultimi, inspektimi, përdorimi, zbulimi me anë të transmetimit, publikimit ose në ndonjë mënyrë tjetër vënia në dispozicion, përputhja ose kombinimi, kufizimi, fshirja ose shkatërrimi.


"Mbledhja e të dhënave personale" është një grup i strukturuar i të dhënave personale që është i aksesueshëm sipas kritereve specifike, pavarësisht nëse është i centralizuar, i decentralizuar apo i përhapur në bazë funksionale apo gjeografike;


"Kontrollues" është personi fizik ose juridik, autoriteti shtetëror, autoriteti shtetëror ose personi juridik i krijuar nga shteti për ushtrimin e kompetencave publike, agjenci ose organ tjetër, i cili në mënyrë të pavarur ose së bashku me të tjerë përcakton qëllimet dhe mënyrën e përpunimit të të dhënave personale dhe kur qëllimet dhe mënyra e përpunimit të të dhënave personale përcaktohen me ligj, kontrolluesi ose kriteret e veçanta për përcaktimin e tij përcaktohen nga i njëjti ligj.


"Përpunues" është një person fizik ose juridik, autoritet shtetëror, autoritet shtetëror ose person juridik i krijuar nga shteti për ushtrimin e kompetencave publike, agjenci ose organ tjetër që përpunon të dhënat personale në emër të kontrolluesit. "Subjekt i të dhënave personale" është një person fizik i identifikuar ose i identifikueshëm, të dhënat personale të të cilit përpunohen nga kontrolluesi përgjegjës për përpunimin e të dhënave personale.


"Pëlqimi" i subjektit është çdo deklaratë e vullnetit e dhënë lirisht, specifike, e informuar dhe e qartë, nëpërmjet një deklarate ose një veprimi të konfirmuar qartë, që shpreh pëlqimin për përpunimin e të dhënave të tij personale.


"Përdorues" është një person fizik ose juridik, autoritet shtetëror, autoritet shtetëror ose person juridik i krijuar nga shteti për ushtrimin e kompetencave publike, agjenci ose organ tjetër të cilit i zbulohen të dhënat personale, pavarësisht nëse është palë e tretë apo jo.

Organet e qeverisjes shtetërore dhe organet shtetërore të cilave u zbulohen të dhënat personale në kuadër të një hetimi të posaçëm në përputhje me ligjin, nuk konsiderohen përdorues, ndërsa përpunimi i këtyre të dhënave nga këto organe duhet të bëhet në përputhje me rregullat e zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave personale sipas qëllimeve të atij përpunimi.


"Kategoritë e veçanta të të dhënave personale" janë të dhëna personale që zbulojnë origjinën racore ose etnike, pikëpamjet politike, besimet fetare ose filozofike ose anëtarësimin në sindikata, si dhe të dhënat gjenetike, të dhënat biometrike, të dhënat në lidhje me shëndetin ose jetën seksuale ose orientimin seksual të personit fizik.

CILAT JANË PARIMET PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE?

DTTU FIBULA ER TRAVEL DOOEL (në tekstin e mëtejmë: FIBULA) është një kontrollues i të dhënave personale që respekton plotësisht privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale.
Punonjësit e FIBULA-s, të cilët përpunojnë të dhëna personale, kanë per detyr të respektojnë parimet e mbrojtjes së të dhënave personale, si vijon:

Mënyra ligjore, e drejtë dhe transparente e përpunimit të të dhënave personale

Baza ligjore për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave personale nga FIBULA janë: ligji, kontrata, pëlqimi dhe interesi legjitim. FIBULA kujdeset që përpunimi i të dhënave personale të kryhet në mënyrë transparente dhe që subjektet e të dhënave personale të informohen për detajet e tyre.

Kufizimi i qëllimit të përpunimit të të dhënave personale

Të dhënat personale përpunohen vetëm për qëllimet të cilat janë mbledhur: ushtrimi i të drejtave dhe detyrimeve nga një marrëdhënie pune, ushtrimi i të drejtave dhe detyrimeve nga një marrëdhënie vullnetare e krijuar, punësimet e reja, ushtrimi i të drejtave dhe detyrimeve nga marrëveshjet e krijuara të bashkëpunimit, bashkëpunimi në të ardhmen dhe mbështetje në kryerjen e aktiviteteve të FIBULA-s. Të dhënat personale nuk i nënshtrohen përpunimit të mëtejshëm, për qëllime të ndryshme nga ato të përcaktuara fillimisht.

Kufizimi i fushës së të dhënave personale

Përpunimi i të dhënave personale kufizohet vetëm në ato të dhëna që janë të nevojshme për të përmbushur qëllimin e përpunimit. Shtrirja e të dhënave personale që kërkohen për të përmbushur qëllimin përcaktohen ligjet nga të cilat lind detyrimi ligjor për përpunimin e të dhënave personale, aktet e brendshme të FIBULA-s, si dhe pëlqimi i subjektit të të dhënave personale. Nëse ka nevojë për përpunim shtesë të të dhënave, FIBULA ka detyrimin të informojë subjektin e të dhënave personale dhe aty ku është e nevojshme të kërkojë pëlqimin e tij për atë përpunim shtesë.

Saktësia e të dhënave personale

FIBULA planifikon dhe zbaton masa të arsyeshme për të konfirmuar saktësinë, korigjimin dhe/ose fshirjen e të dhënave të pasakta që përpunon gjatë kryerjes së aktivitetit të saj. Krahas masave të marra nga FIBULA, çdo subjekt i të dhënave personale ka të drejtë të kërkojë korigjimin, modifikimin ose fshirjen e të dhënave personale në mënyrë të lehtë dhe të thjeshtë. FIBULA ka detyrim të korrigjojë të dhënat personale brenda 15 ditëve nga dita e paraqitjes së kërkesës ose të fshijë të dhënat për të cilat subjekti ka kërkuar fshirjen brenda 30 ditëve nga dita e paraqitjes së kërkesës.

Kufizimi i kushteve të përpunimit të të dhënave personale

Të dhënat personale ruhen në përputhje me kushtet e përcaktuara me ligj, si dhe me kushtet e përcaktuara nga aktet e brendshme të FIBULA-s. Pas skadimit të afateve ose pas përmbushjes së qëllimit të përpunimit, të dhënat personale fshihen nga koleksioni përkatës.

Integriteti dhe konfidencialiteti i të dhënave personale

FIBULA merr masat e duhura teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat personale nga aksesi i pa autorizuar, zbulimi i paligjshëm dhe shkatërrimi i të dhënave. Qasja në të dhënat personale është e kufizuar për personat që autorizuar të përpunojnë të dhënat personale.

Llogaridhënia

FIBULA demonstron pajtueshmëri me të gjitha parimet e deklaruara më parë ne përputhje me parimin e ri të llogaridhënies. Përkatësisht, FIBULA ofron dëshmi dhe demonstron se janë marrë të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e parimeve në praktikë, që don te thot se ka kapacitet për të përmbushur kërkesat ligjore.


CILAT JANË QËLLIMET DHE BAZA LIGJORE PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE TUAJA PERSONALE?

FIBULA përpunon (mbledhjen, regjistrimin, organizimin, ruajtjen, etj.) të të dhënave personale të punonjësve, vullnetarëve, aplikantëve për punë, bashkëpunëtorëve të jashtëm dhe pjesëmarrësve në aktivitete në përputhje me ZZLP. Të dhënat personale të mbledhura janë pjesë e koleksioneve të të dhënave personale të FIBULA/s.

FIBULA mbledh, përpunon dhe ruan të dhënat tuaja personale në mënyrë të ligjshme, transparente dhe të drejtë.

FIBULA përpunon të dhënat tuaja personale për qëllimet e mëposhtme: ushtrimin e të drejtave dhe detyrimeve nga marrëdhënia e punës, ushtrimin e të drejtave dhe detyrimeve nga marrëdhënia e krijuar vullnetare, punësimet e reja, ushtrimin e të drejtave dhe detyrimeve nga marrëveshjet e krijuara të bashkëpunimit, bashkëpunimin dhe mbështetjen e ardhshme në krye të aktiviteteve të FIBULA-s.

Ju sigurojmë se të dhënat personale nuk përpunohen për ndonjë qëllim tjetër përveç qëllimit për të cilin janë mbledhur.

Baza ligjore për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave personale është Ligji për Marrëdhëniet e Punës, Akti i Vullnetarizmin, Ligji për Punët Praktike, Ligji për Evidencat në Fushën e Punës, ligji për Tatimin në të Ardhurat Personale, Ligji për Pensionet dhe Sigurimi i aftësisë së kufizuar, ligji për sigurimet shëndetësore, Ligji për kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore, Ligji për pagesën e pagave dhe ligji për kontabilitetin, Ligji për detyrimet, kontratat e punës, kontratat për punësimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm, marrëveshjet e bashkëpunimit, pëlqimi i subjekteve të të dhënave personale dhe interesi legjitim.

FIBULA respekton plotësisht parimin e vëllimit minimal të të dhënave dhe mbledh vetëm ato të dhëna që janë të nevojshme, relevante dhe të kufizuara për të përmbushur qëllimin për të cilin ato përpunohen.


SA KOHË I RUAJMË TË DHËNAT TUAJA PERSONALE?

Të dhënat tuaja personale nuk do të ruhen në një formë që mundëson identifikimin tuaj,në më shumë se koha e nevojshme për të arritur qëllimin për të cilin përpunohen.

Kushtet për mbajtjen e të dhënave personale rregullohen nga aktet e brendshme të FIBULA-s.

Të dhënat personale të punonjësve mbahen brenda afateve të përcaktuara me ligj, pra gjatë kohëzgjatjes së marrëdhënies së punës, dhe pas përfundimit të marrëdhënies së punës: regjistri i të punësuarve dhe llogaritjet përfundimtare të pagave mbahen si dokumentacion me vlerë të përhershme, raporte dhe daljet nga punonjësit, kontratat/vendimet e punës, vendimet e caktimit, listat e pagesës së pagave mbahen për 45 vjet, vendimet për pushimet vjetore, mungesat dhe ditët e sëmundjes mbahen brenda 2 viteve, regjistrimet e orarit të punës dhe korrespondencës në lidhje me ushtrimin e të drejtave nga punësimi mbahen brenda 1 viti.

Të dhënat personale të vullnetarëve ruhen brenda 7 viteve pas përfundimit të kontratës

Të dhënat personale të kandidatëve që aplikojnë për një konkurs të caktuar për punësim i kthehen kandidatit që nuk është përzgjedhur, pra fshihen/asgjësohen brenda 5 ditëve nga dita e lidhjes së kontratës së punës me kandidatin e përzgjedhur. Të dhënat personale të kandidatëve për punësim që përpunohen në bazë të pëlqimit ruhen deri në tërheqjen e pëlqimit ose deri në skadimin e periudhës 1-vjeçare (për këtë periudhë është dhënë pëlqimi).

Të dhënat personale të bashkëpunëtorëve të jashtëm që përpunohen në bazë të një kontrate ruhen brenda 20 viteve pas përfundimit të kontratës.

Të dhënat personale të pjesëmarrësve të aktiviteteve që përpunohen në bazë të interesit të ligjshëm ruhen për aq kohë sa ekziston baza ligjore për përpunimin e tyre dhe maksimumi 10 vjet.

Pas skadimit të periudhës së ruajtjes, të dhënat personale fshihen nga sistemi i informacionit EPI ose nga serverët e ofruesve të shërbimeve, d.m.th.asgjesohet dokumentacioni në letër.


SI I RUAJMË DHE MBROJMË TË DHËNAT TUAJA PERSONALE?

FIBULA përpunon të dhënat tuaja personale në përputhje me dispozitat e ZZLP.

Të dhënat personale mbrohen nga aksesi, zbulimi, përdorimi, ndryshimi ose shkatërrimi i paautorizuar. Të dhënat ruhen në ambientet tona të biznesit dhe në serverë të organizuar nga një ofrues cloud në Republikën e Maqedonisë ose në një shtet anëtar të BE-së, për të cilin FIBULA ka lidhur kontratë shërbimi. Me rastin e zgjedhjes së ofruesit të reve kompjuterike, FIBULA kujdeset që të zbatojë masat teknike dhe organizative për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjes së përpunimit të të dhënave personale, të cilat kërkohen sipas rregulloreve për mbrojtjen e të dhënave personale të vlefshme në Republikën e Maqedonisë.

As FIBULA, as ofruesit e shërbimeve, nuk do t'i përcjellin të dhënat tuaja të përdorimit te palët e treta, përveç rastit kur ka pëlqim nga ana juaj ose nga një detyrim ligjor.


Punonjësit tanë janë të detyruar të punojnë në përputhje me aktet e brendshme për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të njëjtin detyrim kanë edhe ofruesit e shërbimeve, bazuar në një kontratë për përpunimin e të dhënave personale.

Vetëm personat e autorizuar nga FIBULA kanë të drejtë të aksesojnë të dhënat tuaja personale, në masën e nevojshme për kryerjen e detyrave ose angazhimit të tyre të punës dhe në përputhje me autorizimet e lëshuara për përpunimin e të dhënave personale. FIBULA aplikon masa teknike dhe organizative për të mbrojtur konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë e të dhënave, sipas rrezikut.

Çdo person i autorizuar që ka akses në të dhënat tuaja personale nënshkruan një deklaratë që angazhohet për fshehtësinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale gjatë përpunimit të tyre.


CILAT JANË TË DREJTAT TUAJA?

E drejta për informim në përputhje me nenin 17 dhe 18 të ZZLP

FIBULA ka për detyr të informojë subjektet se çfarë të dhënash mbledh për to, për çfarë qëllimesh i përpunon, për sa kohë i ruan dhe nëse ua zbulon palëve të treta. FIBULA ka për detyr të nxjerrë në pah informacionin për mbrojtjen e të dhënave personale në faqen e saj të internetit, në ambientet e biznesit ose t'ua dorëzojë subjekteve të të dhënave personale në formë letre ose elektronike.

E drejta e aksesit në bazë të nenit 19 të ZZLP

Me kërkesë të subjektit, FIBULA është e detyruar të japë informacion të detajuar për të dhënat që përpunon për ta. Afati për veprim është një muaj nga dita e paraqitjes së kërkesës, dhe nëse kërkesa është e ndërlikuar, tre muaj.

E drejta për korrigjim sipas nenit 20 të ZZZLP

Me kërkesë të subjektit, FIBULA do të korrigjojë ose plotësojë të dhënat e tij të pasakta ose jo të plota. Afati për veprim është 15 ditë nga dita e paraqitjes së kërkesës.

E drejta e fshirjes sipas nenit 21 të ZZLP

Me kërkesë të subjektit, FIBULA do t'i fshijë të dhënat nëse: është përmbushur qëllimi për të cilin janë përpunuar,subjekti ka tërhequr pëlqimin për përpunim, të dhënat janë përpunuar në mënyrë të paligjshme,subjekti kundërshton përpunimin ose për të respektuar detyrimin ligjor të FIBULA-s për të fshirë të dhënat kur nuk ka më bazë ligjore për përpunim. Afati për veprim është 30 ditë nga dita e paraqitjes së kërkesës.

E drejta e kufizimit të përpunimit sipas nenit 22 të ZZLP

Me kërkesë të subjektit, FIBULA do të kufizojë përpunimin e të dhënave personale, nëse subjekti konteston saktësinë e të dhënave personale në periudhën derisa të konfirmojë saktësinë e tyre, nëse subjekti e konsideron përpunimin të paligjshëm por kundërshton fshirjen ose nëse të dhënat janë të nevojshme për përmbushjen e kërkesave ligjore. Afati për veprim është një muaj nga dita e paraqitjes së kërkesës, dhe nëse kërkesa është e ndërlikuar, tre muaj.

E drejta për transportueshmëri të të dhënave në përputhje me nenin 24 të ZZLP

Me kërkesë të subjektit, FIBULA do t'i transmetojë të dhënat personale në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makina. Kjo e drejtë zbatohet kur përpunimi i të dhënave personale kryhet në bazë të pëlqimit ose kontratës edhe kur përpunimi kryhet me mjete të automatizuara (nëse është e ndryshueshme). Afati për veprim është një muaj nga dita e paraqitjes së kërkesës, dhe nëse kërkesa është e ndërlikuar, tre muaj.

E drejta e kundërshtimit sipas nenit 25 të ZZLP

Bazuar në kundërshtimin e subjektit, FIBULA do të ndalojë përpunimin e të dhënave për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë dhe profilizimit në lidhje me marketingun e drejtpërdrejtë. Afati për veprim është një muaj nga dita e paraqitjes së kërkesës nëse kërkesa është e ndërlikuar, tre muaj.

Të drejtat që rrjedhin nga vendimmarrja automatike në përputhje me nenin 26 të ZZLP

Subjekti ka të drejtë të kërkojë të mos i nënshtrohet një vendimi të bazuar vetëm në përpunimin automatik të të dhënave, në bazë të profilizimit, nëse ky vendim shkakton pasoja juridike për të. FIBULA nuk mund të marrë një vendim të tillë nëse subjekti ka kërkuar me shkrim që të mos merret një vendim i tillë (nëse është e aplikueshme). Afati për veprim është një muaj nga dita e paraqitjes së kërkesës, dhe nëse kërkesa është e ndërlikuar, tre muaj.

E drejta për të tërhequr pëlqimin sipas nenit 11 të ZZLP

Me kërkesë të subjektit, FIBULA do të ndërpresë përpunimin e të dhënave të tij personale. Tërheqja e pëlqimit nuk cenon ligjshmërinë e përpunimit që është kryer në bazë të pëlqimit përpara tërheqjes. Afati për veprim është i menjëhershëm.

INFORMACION SHTESË MBI TË DREJTAT QË RIDHEN NGA ZZLP

Për të ushtruar të drejtat tuaja që rrjedhin nga Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ju lutemi shkarkoni dhe plotësoni formularin e duhur më poshtë.

Formulari i kundërshtimit

Formulari i hyrjes në të dhënat personale

Formulari për korigjimin e të dhënave personale

Formulari i fshirjes së të dhënave personale

Formulari i tërheqjes së pëlqimit

Formulari për kufizimin e përpunimit të të dhënave personale

Kërkesën për ushtrimin e të drejtave tuaja mund ta dërgoni në adresën e e-mail të zyrtarit për mbrojtjen e të dhënave personale: account@fibula.com.mk Të gjitha pyetjet tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale mund t'i drejtoni në të njëjtin e- të dhënat e adresës së postës.

Ju informojmë se mund të tërhiqni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave personale në çdo kohë me formularin përkatës të mësipërm ose me kërkesë me shkrim të dërguar në adresën e emailit të zyrtarit për mbrojtjen e të dhënave personale account@fibula.com.mk

Nëse besoni se përpunimi i të dhënave tuaja personale nga FIBULA nuk është në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ose nëse besoni se ndonjë nga e drejta juaj për mbrojtjen e të dhënave personale është shkelur, ju keni të drejt për të paraqitur kërkesë për konstatimin e shkeljes së rregulloreve për mbrojtjen e të dhënave personale pranë Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Kërkesën mund ta shkarkoni në linkun e mëposhtëm.

Ky informacion e privatësisë mund të ndryshojë herë pas here.

FIBULA do të postojë një version të përditësuar të Njoftimit të Privatësisë në këtë faqe.

Lidhur me Politikën për përdorimin e cookies në faqen e internetit, lexoni në lidhjen e mëposhtme.

Data e postimit të Informacionit ose modifikimi i fundit: 23/12/2022, Shkup